چهارشنبه 30 خرداد 1403  

فرآیندها.


 
فرایند cvp
فرایند آموزش به بیمار

فرایند انجام LP
فرایند انجام اکوکاردیوگرافی
فرایند انجام سونوگرافی در بیمارستان
فرایند انجام سی تی اسکن با ماده حاجب برای بیماران بستری
فرایند انجام سی تی اسکن بدون ماده حاجب برای بیماران بستری
فرایند انجام گرافی پرتابل برای بیماران بستری
فرایند انجام گرافی ساده برای بیماران بستری
فرایند انجام همودیالیز برای بیماران بستری
فرایند تعویض پانسمان
فرایند جداسازی بیمار از دستگاه های ونتیلاتور
فرایند ساکشن کردن بیمار متصل به ونتیلاتور
فرایند شناسایی بیمار بستری قبل از انجام خدمات پاراکلینیکی
فرایند گاواژ بیمار
فرایند گذاشتن سوند فولی
فرایند گذاشتن سوند معده
فرایند تدوین برنامه استراتژیک
تدوین شاخص ها
سند استراتژیک

ارائه خدمات اورژانسی
ارائه خدمات پاراکلینیک
پذیرش
تامین و توزیع
ترخیص
شناسنامه اختصارات فرایندهای اصلی
فرآيند خطا جديد
فرآيند رسيدگي به شكايات
گزارش عفونت های بیمارستانی