چهارشنبه 30 خرداد 1403  

امور اداری.

در امور اداری صدور احکام پرسنلی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی صادر میگردد . انتقال کسور پرسنل اعم از سنوات خدمت غیررسمی و سنوات بازنشستگی انجام میپذیرد . طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل کلیه پرسنل رسمی و پیمانی محاسبه و پس از تکمیل مدارک و تصویب در کمیته مربوطه اقدام میگردد .
 


شرح وظایف پرسنل امور اداری :

 

صدور حکم پرسنل طرحی و انجام مکاتبات اداری لازم
رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری
تهیه مدارک طبقه بندی پرسنلی
انجام امور قراردادهای دانشجویی
انجام مکاتبات پزشکان ضریب کا
انجام امور مربوط به پرسنل شرکتی
صدور قراردادهای پزشکی

صدور احکام پرسنل خروجی و هیئت تخلفات اداری
پیگیری پرونده ای پرسنلی دارای اشکال رفع نواقص موجود
تهیه پرونده های پرسنلی جدید الورود و راکد
شماره گذاری به منظور ترتیب قرار گرفتن اوراق در پرونده
محاسبه مرخصی ساعتی پرسنل
جستجوی اسامی جانبازان در دفاتر ثبت پذیرش
  
تهیه مدارک لازم جهت تاییدیه احکام پرسنلی
تهیه آمار
صدور احکام پرسنلی اخراجی
پیگیری مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون
پیگیری بخشنامه های اداری
ثبت مرخصی های روزانه
اعلام مانده مرخصی سالیانه
ارزشیابی سالیانه پرسنل
اعتبار بخشی
پیگیری امور طراح
بازنشستگی پرسنل
محاسبه ساعات کارکرد پزشکان ساعتی
محاسبه آنکالی ماهیانه پزشکان
پیگیری استعلاجی پرسنل
ارجاع نامه از کارتابل ودستی
ثبت نامه های محرمانه
 بایگانی مکاتبات اداری
تفکیک وتوزیع نامه ها
بررسی وارتقاء رتبه شغلی پرسنل
بررسی وارتقاء طبقه شغلی پرسنلی
لحاظ مدارک تحصیلی کارکنان
بررسی وتغییرعنوان پست سازمانی
حضور وغیاب پرسنل
بررسی و نظارت بر تشکیلات بیمارستانی