چهارشنبه 30 خرداد 1403  

معرفی پرسنل

پرسنل واحد معاونت آموزشی.

پرسنل واحد معاونت آموزشی
کارشناس مسئول آموزش : یاسمن فیروزی
کارشناس آموزش : نرگس موسوی
کارشناس EDO : سمیه بابلی
کارشناس پژوهش : نسترن طبیب زاده