چهارشنبه 30 خرداد 1403  

واحد تاسیسات.

 خلاصه ای از شرح وظایف پرسنل تأسیسات

1.سرویس و بازدید از تجهیزات برق توسط پرسنل تاسیسات
2.سرویس و بازدید روزانه از ژنراتورها
3.سرویس و بازدید روزانه از تابلو های برق
4.بازدید دوره ای از بخش ها و برطرف کردن اشکالات
5.خارج کردن وسایل برقی غیر قابل استفاده از رده کاری
6.رسیدگی به سیستم تصفیه فاضلاب
7.رسیدگی به دیگ های بخار
8.سرویس کولرهای دو تیکه و پنجره ای
9.رسیدگی به سیستم آبرسانی
10.رسیدگی به سیستم های مخابراتی بیمارستان
11.بررسی و رفع نشتی لوله ها
12.تعمیرات بیمارستان با هماهنگی مدیریت و عقد قرارداد با پیمانکار.