چهارشنبه 30 خرداد 1403  

واحد آموزش.

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 - تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
 - تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود)
 - اولویت بندی نیازهای آموزشی
 - تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 - اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 - تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 - تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 - هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 - پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 - تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 - هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی   واحد ذیربط
 - پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
 - همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
 - همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
 - همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 - ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و... )
 - همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 - هدایت وآموزش کارکنان در راستای :
         الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی
         ب ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
         ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
- کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
- کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق
- کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مددجویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
- کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری(در شیفت های مختلف)در برنامه های آموزشی بر اساس  سرانه آموزش
- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری 
- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری