چهارشنبه 30 خرداد 1403  

معرفی مدیریت بیمارستان.

دکتر هنگامه پروین

معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تلفکس دفتر مدیریت :53361030-061