چهارشنبه 30 خرداد 1403  

بخش داخلی زنان و داخلی مردان.

این بخش ها در طبقه سوم واقع شده اند که بخش زنان شامل 27 تخت که 2 تخت آن مربوط به بیماران سکته مغزی (کد 724) و بخش مردان دارای 23 تخت می باشد .
در این بخش ها بیماران  داخلی  ، عفونی ، ریوی ، نورولوژی ، روماتولوژی و سایکولوژی با  تجهیزات و امکانات پیشرفته توسط کادر مجرب تحت درمان قرار می گیرند.