چهارشنبه 30 خرداد 1403  

مقررات کلی بیمارستان .

 
- بیماران سرپایی اتاق عمل قبل از بستری جهت تایید دفترچه به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.

- در مدت زمان بستری بیمار وجود دفترجه در کنار بیمار الزامی می باشد.
- چنانچه از نحوه خدمات رسانی دراین بیمارستان رضایت ندارید از طریق مراجعه حضوری یا صندوق های رسیدگی به شکایات و یا با شماره تلفنهای اعلام شده انتقادات و پیشنهادات خود را با درمیان گذارید.
- جهت بیماران بالای 12 سال هزینه همراه دریاقت می گردد.
- بیماران کمیته امداد جهت تأیید کارت درمان خود ودریافت فرم ارجاع به کمیته امداد مربوطه مراجعه نمایند ودر صورت لزوم به مددکاری مراجعه نمایند.
- چنانچه بیمار خود را به دلیل نقایص بیمه ای بصورت موقت ترخیص نموده اید جهت تایید دفترچه حضور بیمار الزامی می باشد.
- همراه داشتن دفترچه مادر جهت کودکانی که دفترچه فاقد عکس هستند الزامی می باشد.
- جهت دریافت گواهی بستری و مدارک بالینی بیمار به واحد مدارک پزشکی واقع در کلینیک مراجعه نمایید.
-هنگام ترخیص بیمار ارائه کارت ملی بیمار الزامی می باشد.