چهارشنبه 30 خرداد 1403  

دفتر پرستاری.

پرسنل دفتر پرستاری شامل:
سوپروایزر آموزشی- سوپروایزر بالینی-سوپروایزر اورژانس - کارشناس کنترل عفونت می باشد. ضمناً در بعضی از شیفتها از سایر مسئولین بخشها به عنوان سوپروایزر استفاده می شود.

شرح وظایف دفتر پرستاری :
 1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
 1. تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
 1. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل عفونت و . . . )
 1. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 1. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 1. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
 1. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
 1. مشارکت در طرح های پژوهشی .
 1. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 1. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
 1. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .
 1. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
 1. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.
 1. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.
 1. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
 1. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .
 1. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....
 1. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
 1. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .
 1. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .
 1. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
 1. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 1. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.