چهارشنبه 30 خرداد 1403  

واحد بهبود کیفیت.

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

1       برگزاری کمیته های بیمارستانی
2       پایش و ارزیابی بخشهای بیمارستان
3       ارائه گزارش مستند در خصوص فعالیت واحدها به ریاست بیمارستان
4       پیگیری تحکیم ساختار اجرایی و عملیاتی مصوب کمیته ها
5       هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

6       اجرای مصوبات اداره حاکمیت بالینی در معاونت درمان دانشگاه
7       ارایه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد
8       نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت در بیمارستان