چهارشنبه 30 خرداد 1403  

معرفی ریاست بیمارستان.


دکتر الهام سنسیل بچاری

متخصص بیماری های عفونی


شماره تلفکس
 دفتر ریاست

06153361030