چهارشنبه 30 خرداد 1403  

معرفی مسئول امین اموال بیمارستان.

 
حسین جعفری
 امین اموال بیمارستان