چهارشنبه 30 خرداد 1403  

تماس با ما.

آدرس بیمارستان   :
 آبادان - فیه روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن  :
53361003- 061
53361004- 061
53361005 - 061
53361006- 061
 
فاکس   :     53361030-061
 
شکایات   :    09167357458
 
سروش : @hospital.talegany.abadan
اینستاگرام : @taleghani.hospital.abadan
پست الکترونیکی :info@abadanums.ac.ir