چهارشنبه 30 خرداد 1403  

جراحی زنان و جراحی مردان.

بخش جراحی زنان و بخش جراحی مردان ، این بخش ها در طبقه اول بیمارستان واقع شده اند و هر کدام شامل 23 تخت فعال می باشد . هر یک از این بخش ها دارای 2 تخته و یک اتاق ایزوله تک تخته می باشد .
در این بخش بیمارانی که نیاز به اعمالی مانند : واریکوسلتومی ، هیسترکتومی ، سزارین ، کورتاژ ، تشخیص Epirepair  ، کیست تخمدان ، آپاندکتومی ، آمپوتاسیون ، همورئیدکتومی ، جراحیهای چشم ، رینوپلاستی و هرنیورافی و غیره دارند بستری می شوند .