چهارشنبه 30 خرداد 1403  

واحد بیماران بین الملل (IPD).

 
کارشناس واحد پذیرش بیماران بین الملل
علی امیری

شرح وظایف کارشناس واحد بیماران بین الملل (کارشناسIPD) :
 
حضور مستمر در واحد بیماران بین الملل بیمارستان
استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به بیمارستان
ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات بیمارستان
انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در بیمارستان 
اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل
هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار
کمک در ترجمه  و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی و پرستاری در حین بستری بیمار
انجام هماهنگی لازم بین بخشی در بیمارستان  جهت تسهیل و تسریع  در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
ارزیابی و افزایش رضایتمندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در بیمارستان
انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
انجام هماهنگی های لازم با شرکت طرف قرارداد
ثبت اطلاعات بیمار در سامانه گردشگری سلامت وزارت
هماهنگی با مسئول گردشگری سلامت در سطح دانشگاه