کارگاه اموزشی

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان صبح امروز دوره آموزشی ایده یابی و ثبت پیشنهاد در سامانه پیشنهادات در این بیمارستان برگزار گردید.*
*مدرسان این دوره آموزشی سرکار خانم دکتر رجبی و جناب آقای بغلانی از گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده بودند که با حضور پرسنل بیمارستان و سایر واحد های تابعه دانشکده برگزار گردید و مدرسان این دوره آموزشی به سئوالات حاضرین نیز پاسخگویی نمودند.

بيشتر