اخبار

.

مراسم بزرگداشت روز کارگر در بیمارستان آموزشی درمانی آیت الله طالقانی آبادان  و تجلیل و قدردانی از زحمات پرسنل پشتیبانی و خدماتی بیمارستان

بیشتر