اخبار

.

کمیته نقل و انتقالات ،بازنشستگی وتشویقات  با حضور ریاست، مدیر بیمارستان ، مدیر خدمات پرستاری ، رئیس امور اداری و مسول امور مالی بیمارستان در دفتر ریاست تشکیل شد .
در این جلسه کلیه درخواست های کارکنان شامل ماموریت ،بازنشستگی و... مطرح شد وپس از بررسی در خصوص هر مورد تصمیم لازم اتخاذ شد.

بیشتر