چهارشنبه 13 مرداد 1400  

سوپروایزر آموزشی بیمارستان.


 
سرکار خانم مریم طاهری
سوپروایزر آموزشی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان