دوشنبه 11 مرداد 1400  

معرفی مسئول درامد بیمارستان. 
علی حق شناس
مسئول واحد درامد