پنجشنبه 1 مهر 1400  

مسئول کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان. 
سرکار خانم حمیده پور محمدی
سرپرستار درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان