پنجشنبه 1 مهر 1400  

معرفی مسئول امین اموال بیمارستان.

 
امید محمودی
 امین اموال بیمارستان