چهارشنبه 30 خرداد 1403  

برنامه کلینیک:2.

برنامه کلینیک:.

 برنامه ماهانه پزشکان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی آیت الله طالقانی آبادان

دانلود فایل برنامه ماهیانه خرداد  :   هفته سوم    -   هفته چهارم  - هفته پنجم