پنجشنبه 1 مهر 1400  

مدارک مورد نیاز جهت بستری بیماران داخلی و خارجی.

مدارک مورد نیاز جهت بستری :
دفترچه  تآییدیه کارشناس بیمه- کارت ملی  کپی دفترچه  (   جهت صدا وسیما و بانکها معرفی نامه از اداره مذکور)
جهت اطلاعات بیشتر به کارشناس ناظر یا حسابداری مراجعه نمایید.

بیماران تصادفی :

طبق ماده 92 هزینه بیماران تصادفی در صورت داشتن مدارک ذیل  رایگان می باشد جهت دریاقت فرم به مددکاری مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز بیماران تصادفی :
1) گزارش حادثه
 یا کروکی یا فرم زرد رنگ فوریتهای پزشکی
2)کپی شناسنامه
3)کپی کارت ملی