پنجشنبه 1 مهر 1400  

LDR (زایشگاه).

بخش زایشگاه در طبقه دوم بیمارستان شامل 6 اتاق RDL (یک اتاق ایزوله و یک اتاق PIV ) و 3 اتاق تحت نظر 2 تخته ، اتاق پره اکلامپسی ، اتاق ادمیت و کلاس درس می باشد .
امکان حضور همراه بیمار در تمامی مراحل زایمان در اتاق زایمان برای بیماران فراهم  می باشد .