چهارشنبه 13 مرداد 1400  

اتاق عمل.

در طبقه اول بیمارستان واقع شده و دارای 4 اتاق عمل جراحی ، 6 تخت  ریکاوری و 4 تخت انتظار بیمار می باشد .
اعمالی مانند کرانیوتومی ، لاپاراتومی ، هیسترکتومی ، آپاندکتومی ، آمپوتاسیون و غیره در این مرکز قابل انجام است .