پنجشنبه 1 مهر 1400  

آموزش نوبت دهی .


1. آموزش نوبت دهی به صورت اینترنتی

2. آموزش نوبت دهی با کد #3030*6655*

3. نوبت دهی حضوری از طریق دستگاه نوبت دهی مستقر در درمانگاه بیمارستان آیت الله طالقانی با ارائه کد ملی امکانپذیر شده است .

 
4. به روش تلفنی

061-53361003
061-53361004
061-53361005
061-53361006