جمعه 28 خرداد 1400  

معرفی معاون آموزشی. 

سارا سیار
معاون آموزشی بیمارستان آیت الله طالقانی
کارشناس ارشد پرستاری