چهارشنبه 7 آبان 1399  

معرفی معاون آموزشی. 

سارا سیار
معاون آموزشی بیمارستان آیت الله طالقانی
کارشناس ارشد پرستاری