پنجشنبه 1 مهر 1400  

آموزش و ارتقاء سلامت.

بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان.