جمعه 28 خرداد 1400  

آموزش و ارتقاء سلامت.

بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان.