پنجشنبه 1 مهر 1400  

شرح وظایف مالی و حسابداری.

 واحدهای تشکیل دهنده :
درآمد - ترخیص - صندوق - امین اموال


شرح وظایف :

- جذب درآمد بیمارستان
- تقسیم درآمد جذب شده درهزینه ثابت ومتغیر
- تنظیم وپرداخت اسناد حقوق ودستمزد
- پرداخت اسناد قراردادها
-  پرداخت اسناد کارپردازی
- نظارت ورسیدگی به اسناد مالی
- ثبت اسناد در سیستم نظام نوین مالی ( تعهدی )
- تنظیم ماهیانه صورت مغایرت بانکی
- تهیه گزارش عملکرد ماهیانه ارسال به دانشکده
- دریافت وتسویه حساب بیماران بستری شده
- دریافت ودیعه ازبیماران
- دریافت مبلغ براساس خدمت ارائه شده توسط بیمارستان
- رسیدگی پرونده های سازمانی بیمه گر
- مهر زدن اسناد درمانی
- ارسال اسناد به سازمان های بیمه گر
- حسابرسی وبیمه گری اسناد
- کارشناسی پرونده های درمان با ارائه خدمات جهت ترخیص بیماران
- حسابرسی پرونده های زیر6 ساعت
- ضمیمه کردن آزمایشات پاتولوژی- ام آرآی ......
- پروسیجرهایی که از بیرون به بیمارستان انجام میشود
- ایجاد هماهنگی ونظارت برپرسنل واحد
- لیست گیری از اسناد ماهیانه جهت ثبت ارسال به سازمان