پنجشنبه 1 مهر 1400  

واحد تغذیه.

شرح عملکرد واحد تغذیه 
- مشاوره ورژیم درمانی در مورد انواع بیماری،آموزش چهره به چهره در زمینه تداخل غذا و دارو جهت توانمند بودن در زمینه مصرف صحیح مواد غذایی از جمله وظایف این واحد میباشد .
 - مشاوره رژیم درمانی بیماران بستری
 - مشاوره سر پایی بر اساس ارجاع پزشک معالج در دفتر تغذیه ومشاوره بستری با در خواست پزشک

 معالج در صورت نیاز بیمار بر اساس برگه های ارزیابی بیمار (فرم 3نسخه ای وزارت بهداشت)انجام میگردد  
نحوه مشاوره به شکل زیر است :
تنظیم برنامه غذایی صحیح ومناسب و منطبق با نوع رژیم آنها بر اساس میزان مورد نیاز فرد به کالری ،پروتئین ، ویتامین ها ،مینرال ها و....  ،  آموزش به بیماران در جهت چگونگی انجام رژیم .  آموزش   FACE TO FACE و ارتقاء سطح آگاهی آنها نسبت به نوع رژیم تجویز شده و معرفی کتاب های آموزشی به بیماران .

ارتقای رضایتمندی بیماران وپرسنل

تهیه وارائه منوی غذایی متنوع جهت انواع رژیم ها .
ارائه یک منوی غذایی خوب ومتنوع با هدف ارتقای رضایتمندی وکاهش هزینه برای پرسنل
تنظیم پرسشنامه سنجش رضایتمندی بررسی وسیاستگذاری بر روی نتایج حاصل از آن.

ارتقای سطح آگاهی پرسنل
تشکیل کلاس های آموزشی مستمر جهت پرسنل آشپزخانه(آموزش بهداشت فردی ،محیطی ،آموزش گردش کار ،نحوه پخت غذاهای رژیمی و...)
تشکیل کلاس های آموزشی مستمر جهت پرسنل متصدی توزیع غذا ،چگونگی برخورد با بیمار، آموزش گردش کار،چگونگی ارائه غذا به بیماران ،آموزش انواع رژیم های گاواژ وچگونگی آماده سازی آنهاو....
تهیه وتنظیم کتابچه توجیهی بدو ورود شامل شرح وظایف ،گردش کار پرسنل تغذیه (فلوچارت) ، کبیه دستور العمل ها ی واحد تغذیه ،تجهیزات اختصاصی وکار با آنها.

اهم شاخص های واحد تغذیه
1-کتابیه خط مشی تغذیه
2-برنامه های کنترل کیفی تغذیه
3-میزان رعایت موازین بهداشتی
4-نحوه نظارت بر وضعیت رژیم بیماران
5-نحوه نظارت بر مواد غذایی

کلیات خط مشی تغذیه این مرکز
1-نحوه دریافت خرید ومواد غذایی
2-آماده سازی وانتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده
3-آماده سازی محلول گاواژ جهت بیماران آی سی یو وبخش مراقبت های ویژه
4-نحوه ینگهداری غذای آماده یا غذای باقیمانده
5-روند توزیع
6-روند توزیع میان وعده ها یا غذای گرم ومناسب قبل وپس از ساعت عادی سرو غذا برای بیمار وهمراه او
7- روند توزیع غذا جهت اتاق های ایزوله وواحد های عفونی
8-ایمنی ،سلامت وبهداشت کارکنان
9-ایمنی آشپزخانه شامل پیشگیری از آتش سوزی وآتش نشانی
10-نحوه انتخاب تهیه کنندگان وسایل مصرفی ومواد غذایی
11-نحوه رعایت اصول بهداشتی برای تمام کسانیکه در جا به جایی مواد غذایی نقش دارند
12-نحوه شستشو وضدعفونی همه مواردی که در آماده سازی غذا به کار گرفته میشوند .
13-کنترل عفونت
14-دستور العمل های تمیز کردن واحد تغذیه
15-روند تعویض به موقع وسایل پخت ،ظروف مستعمل وغیر بهداشتی
16- نحوه رعایت اصول بهداشتی هنگام استفاده از تخته های سبزی وگوشت
17- توجه به ارزش ها واعتقادات بیمار