پنجشنبه 1 مهر 1400  

معرفی مدیریت بیمارستان.

دکتر ولید کوتی

دانشجوی دکترای مدیریت

شماره تلفکس دفتر مدیریت :53361030-061