پنجشنبه 1 مهر 1400  

واحد آزمایشگاه.


آزمایشگاه بیمارستان طالقانی آبادان بصورت شبانه روزی یکی از پرکارترین آزمایشگاههای شهر محسوب می شود که در قسمت همکف بیمارستان قرار گرفته است و شامل بخشهای زیر است 

 
1- معرفی بخش  هماتولوژی  
کلیه آزمایشات خون شناسی شامل اندازه گیری Hb,HCT,RbcCount,WBCCount,BGRh,MCV,MCH, MCHC , ESR , G6PD , RETIC , PLT و ...... می باشد . همچنین سل کانت مایعات نیز در این بخش انجام میشود . این بخش مجهز به دو دستگاه سل کانتر سیسمکس KX21N و KX21 و ESR Reader LENA می باشد .
  


2- معرفی بخش بیوشیمی

ازآنجائیکه آزمایشات مربوط به این بخش تنوع چشمگیری داشته وتعداد آن نیزقابل توجه است دو دستگاه اتوآنالایزر پیشرفته BT3000 ،یک دستگاه فتومتر  CLLINIC IIو دو دستگاه الکترولیت آنالایزر  CONVERGYSدراین بخش مستقرگردیده وبه گونه ای برنامه ریزی شده که ضمن اعلام به موقع نتایج،دقت کارنیزحفظ می گردد. آزمایش گازهای
خون
 
بوسیله دستگاه phox nova انجام میپذیرد .
 


3- بخش
ایمنوسرولوژی شناسی

علاوه بر آزمایشات
 
HCV-Ab,HBS-Ag,HIV- می شود،اندازه گیری هورمون ها وآزمایشات سرولوژی مختلف در این بخش انجام میشود.دستگاه های  پیشرفته جهت انجام آزمایشات مربوطه که عمدتاًبه روشELISAوالکترو کمی لومینسانس انجام می شود .

الکترو کمی لومینسانس
cobas e411
      




دستگاه cobase e411 یک دستگاه اتوماتیک برای آزمایشهای ایمنی شناسی است . این دستگاه جهت آزمایش

های کمی و کیفی در محیط آزمایشگاهی وباتکنولوژی اندازه گیری الکتروکمی لومینسانس
ECL)) طراحی شده
است.


   
 کاربری آسان دستگاه بوسیله مانیتورلمسی و رنگی.
     داشتن بارکد خوان که کاربر را از واردکردن اطلاعات نمونه ها و کالیبراتورها و کنترلرها بی نیازمی کند
    
نمایش لحظه ای وقایع در نمایشگر وسیستم هشداردهنده کاربر رااز مراقبت لحظه به لحظه تمام اجزا 
  
  دستگاه بی نیاز میکند
      
انجام تستها به صورت متوالی وبدون وقفه به کاربر از سرعت بالای دستگاه اطمینان می بخشد.
     
در اولویت قراردادن نمونه های اورژانسی بعد از اینکه کاربر نمونه را دردستگاه قرارداد.
    
تحت کنترل بودن دمای واکنشگرها (reagentS )روی دستگاه در دمای 17 درجه.

  نکات مربوط به کیتها

سه تست Anti Hbc – Folate –Vitamin B12 دارای محلول Pretreatment می باشند واین تستهامدت زمان
 

خوانش 27 دقیقه ای خواهندداشت.تست هایو,
Troponin T STAT , Troponin T HS STATCK-MB STAT

Myoglobin STAT به علت اورژانسی بودن این تست ها مدت زمان خوانش 9 دقیقه ای می باشند.
 

4- معرفی بخش بانک خون
این بخش ضمن انجام آزمایشات مربوط به تعیین گروههای خونی ،مسئول تهیه، نگهداری وانجام انواع آزمایشات سازگاری خون و   فرآوردهای آن برای بیماران بستری نیازمند به آنها و بیمارانی که اعمال مختلف جراحی روی آنها انجام می گیرد می باشد. با برنامه ریزی صحیح واستقراردستگاههای شامل یخچال مخصوص نگهداری خون و فریزر40- درجه جهت نگهداری فرآورده های خونی تلاش شده تا خللی دردرمان بیماران ایجاد نگردد.
 

5- معرفی بخش میکروب شناسی و انگل شناسی

با در نظر گرفتن
 
بستری بیماران عفونی و خصوصاً بیمارانی که تحت اعمال جراحی و یا سایر پروسه های تهاجمی قرار می گیرند و اهمیت آن در روند بیماری می توان دریافت که انجام سریع، صحیح و دقیق آزمایشات مربوط به این بخش تا چه حد می تواند در سرنوشت اینگونه بیماران موثر باشد. این بخش مجهز به یکدستگاه هود  کلاس  ، تعدادی اتوو 37 درجه و یک دستگاه میکروسکوپ نوری واتوکلاو HIRAYAMA است .
 


6- بخش انعقادی: دراین بخش آزمایشات
PTوPTT و D-DIMER بخشها انجام میشود .
 


مدت زمان خوانش کلیه تست ها به روی دستگاه 18 دقیقه ای می باشد ( 18 دقیقه بعداز
start  دستگاه اولین

جواب وبعدازآن به ازای هردقیقه 2 جواب آماده می گردد )