پنجشنبه 1 مهر 1400  
معرفی فرآیندهای مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی بیمارستان .


بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت ا... طالقانی در طبقه همکف و در مجاورت درمانگاه تخصصی و واحد ترخیص واقع شده است.
این واحد از4
  بخش آمار، پذیرش، بایگانی و کد گذاری به صورت متمرکز و تحت نظر مسئول مدارک پزشکی انجام وظیفه می نماید.تعداد پرسنل 11 نفر می باشد.

معرفی واحد کدگذاری مدارک پزشکی :

امکانات وتجهیزات مورد نیاز: کتاب
ICD-10جلد(3)، کتاب ICD-9-CM و 1دستگاه رایانه متصل به سیستمHIS

شرح وظایف کد گذار  (لطفا اینجا کلیک کنید)


معرفی واحد آمار مدارک پزشکی

امکانات وتجهیزات مورد نیاز: فرم (آمار روزانه - فعالیت بیمارستان
فعالیت درمانگاه و واحدهای پاراکلینیکی- عملکرد متخصصین-خودکشی- تصادفات- حوادث- اورژانس- متوفیان و...) و 1دستگاه رایانه متصل به سیستمHIS و اینترنت، چاپگر

شرح وظایف واحد آمار  (لطفا اینجا کلیک کنید)


معرفی واحد بایگانی مدارک پزشکی

امکانات وتجهیزات مورد نیاز: فایل جهت بایگانی
 پرونده ها،پوشه مقوایی مخصوص(جهت پرونده های بیماران بستری، پوشه بند دار(جهت پرونده های بستری موقت)

فضای بایگانی : فضای اولیه اختصاص داده شده به بایگانی فایل بندی شده است.(ریلی) اما با توجه به مالکیت اولیه بیمارستان و قوانین فعلی در نگهداری پرونده های بیماران چندین فضای دیگر نیز اختصاص داده شده است .

شرح وظایف بایگانی  (لطفا اینجا کلیک کنید)معرفی واحد پذیرش مدارک پزشکی 
 
امکانات وتجهیزات مورد نیاز: 2دستگاه رایانه متصل به سیستم
HIS، چاپگر، فرم پذیرش و خلاصه ترخیص، فرم نسخ سرپایی، چاپگر
  فضای پذیرش: پذیرش در اورژانس بیمارستان، جنب واحد صندوق واقع شده است .

شرح وظایف پذیرش (لطفا اینجا کلیک کنید)