کارگاه آموزش
.

آزمون الکترونیکی (اصول اجرای صحیح برنامه سلامت مادران سطح یک )

1399/7/17 پنجشنبه

آزمون الکترونیکی (اصول اجرای صحیح برنامه سلامت مادران سطح یک ) گروه هدف : بهورز در تاریخ : 28 مهرماه ، ساعت 13:00 الی 17:00 برگزار خواهد شد . آدرس : www.personel.abadanums.ac.ir