چهارشنبه 13 مرداد 1400  

مدیر دفتر.

  
محمد غبیش منش
رئیس دفتر و روابط عمومی
بیمارستان آیت الله طالقانی