چهارشنبه 13 مرداد 1400  

مقالات.

مقالات احیای قلبی ریوی 2015
پروتکل بالینی بیمار با سوختگی حرارتی
تحلیل برخی عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
چاقی در بیماران مبتلا به بیماران دیابت نوع 1 
چالشهای اموزش پزشکان در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت
راهنمای بالینی سوختگی
رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
شوک
عقرب گزیدگی
مداخلات پرستاری در دارو درمانی
بررسی میزان موفقیت احیاء قلبی-ریوی و مغزی در مراکز آموزشی-درمانی
بررسی پیامد احیای قلبی ریوی و مغزی انجام شده در دپارتمان اورژانس بیمارستان
ارزیابی دانش و مهارت دانشجویان در مورد cpr
بررسی تأثیر آموزش احیاء قلبی-ریوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی
بررسی تأثیر آموزش در مرکز مهارتهای بالینی بر آگاهی احیاء قلبی ریوی پزشکان و پرستاران
بررسی تأثیر دورة کوتاه مدت بازآموزی بر میزان ماندگاری مهارت احیای قلبی- ریوی
در دانشجویان پرستاری
بررسی سطح آگاهی علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (2)
بررسی نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیماردر زمان احیا در بخش اورژانس
میزان مهارت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در احیاء قلبی– ریوی