پنجشنبه 19 تير 1399  

........

بهبود کیفیت.

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت

o       برگزاری کمیته های بیمارستانی
o       پایش و ارزیابی بخشهای بیمارستان
o       ارائه گزارش مستند در خصوص فعالیت واحدها به ریاست بیمارستان
o       پیگیری تحکیم ساختار اجرایی و عملیاتی مصوب کمیته ها
o       هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان.
o       اجرای مصوبات اداره حاکمیت بالینی در معاونت درمان دانشگاه .
o       ارایه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد
o       نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت در بیمارستان