پنجشنبه 19 تير 1399  

........

دفتر پرستاری.

مدیریت بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری در این دفتر از طریق نظارت مستقیم و چک لیست های کنترل و ارزیابی انجام می گیرد. طبق برنامه مدون پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران می باشد.
 
پرسنل دفتر پرستاری شامل:
سوپروایزر آموزشی- سوپروایزر بالینی-سوپروایزر اورژانس - کارشناس کنترل عفونت می باشد. ضمناً در بعضی از شیفتها از سایر مسئولین بخشها به عنوان سوپروایزر استفاده می شود.

شرح وظایف دفتر پرستاری :
 1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
 2. تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
 3. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل عفونت و . . . )
 4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 5. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
 7. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
 8. مشارکت در طرح های پژوهشی .
 9. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 10. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.
 11. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .
 12. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.
 13. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.
 14. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.
 15. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری
 16. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .
 17. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....
 18. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری
 19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .
 20. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .
 21. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .
 22. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 23. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر. 


فرایندهای دفتر پرستاری :

1- فرایند احیای قلبی و ریوی

2- فرایند انجام مشاوره در بخش

3- فرایند اورژانسهای مامایی

4- فرآیند بررسی پرونده های فوتی و ریشه یابی علل

5- فرایند تریاژ

6- فرایند دارو دادن به بیمار

7- HIVانجام تست تشخیصی سریع

8- انجام تست سریع مالاریا

9- شستشوی دست

10- فرآیندتشخیص عفونتهای بیمارستانی