دوشنبه 16 تير 1399  

........

ستی سونو.

بیمارستان آیت الله طالقانی شامل بخش رادیولوژی و سی تی اسکن وسونوگرافی میباشد . در این بخش 15 نفر پرسنل کاردان وکارشناس رادیولوژی به همراه 2 نفر منشی و4 نفرمتخصص رادیولوژی به صورت شبانه روزی(24ساعت)مشغول خدمت به بیماران میباشند .

بخش رادیولوژی :
در این بخش یک دستگاه آنالوگ شیمادزو وجود دارد که این دستگاه قادر به انجام انواع گرافی های ساده ورنگی میباشد . ولی به دلیل حجم بالای مریض وطول کشیدن هر عکس رنگی ، فقط عکس های رنگی درخواستی بخش ها انجام میشود . در بخش رادیولوژی کلیه عکس های ساده در خواستی انجام میشود (ایستاده وخوابیده) در تاریکخانه این بخش دودستگاه پروسسور وجود دارد که به صورت دستی داروی ظهور وثبوت آن عوض میشود .

 


بخش سی تی اسکن :
شامل یک دستگاه سی تی اسکن neosoft می باشد . کلیه پرسنلی که در بخش رادیو لوژی مشغول به خدمت میباشند در بخش سی تی اسکن هم خدمت میکنند .

 


بخش سونوگرافی :

این بخش شامل یک دستگاه siemens می باشد که بیشتر سونوگرافی های روتین با آن انجام میشود از جمله شکم ،لگن وکلیه ومثانه وپروستات و......لازم به ذکر است سونو گرافی های بارداری بالای هفت ماه وسونوگرافی های تخصصی وپروپ سطحی برای بیماران سر پایی انجام نمیشود .

 

 سونوگرافی ها توسط چهار متخصص رادیولوژی وسونوگرافی در شیفت صبح برای مریض های سرپایی ودر بیست وچهار ساعت به صورت آنکالی برای مریض های بستری انجام میشود .
کلینیک سونو گرافی هر روز از ساعت 15 الی 18 جهت انجام سونوگرافی های بیماران سرپایی دایر می باشد .