پنجشنبه 19 تير 1399  
معرفی پرسنل مدارک پزشکی
کارشناس مسئول مدارک پزشکی و پذیرش 
میترا زمانی زاده
 

سایر پرسنل 

راهیل اقلیما

عزت جوکاری

زهرا عیناوی

حکیمه فتاحی

احمد عقیلی

معصومه واله

سعاد بلادی

کاظم پژوهان

یاسمین خلفانی

زهرا احمدی نیا

 
بيشتر

مدارک پزشکی

مدارک پزشکی.

معرفی واحد مدارک پزشکی بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان
بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت ا... طالقانی در طبقه همکف و در مجاورت درمانگاه تخصصی و واحد ترخیص واقع شده است.
این واحد از4  بخش آمار، پذیرش، بایگانی و کد گذاری به صورت متمرکز و تحت نظر مسئول مدارک پزشکی انجام وظیفه می نماید.تعداد پرسنل 11 نفراست .


معرفی واحد کدگذاری مدارک پزشکی :

 
امکانات وتجهیزات مورد نیاز: کتابICD-10جلد(3)، کتاب ICD-9-CM و 1دستگاه رایانه متصل به سیستمHIS

شرح وظایف کد گذار
معرفی واحد آمار مدارک پزشکی

امکانات وتجهیزات مورد نیاز: فرم (آمار روزانه - فعالیت بیمارستان – فعالیت درمانگاه و واحدهای پاراکلینیکی- عملکرد متخصصین-خودکشی- تصادفات- حوادث- اورژانس- متوفیان و...) و 1دستگاه رایانه متصل به سیستمHIS و اینترنت، چاپگر

شرح وظایف واحد آمار:
 

معرفی واحد بایگانی مدارک پزشکی

امکانات وتجهیزات مورد نیاز: فایل جهت بایگانی پرونده ها،پوشه مقوایی مخصوص(جهت پرونده های بیماران بستری، پوشه بند دار(جهت پرونده های بستری موقت)

فضای بایگانی : فضای اولیه اختصاص داده شده به بایگانی فایل بندی شده است.(ریلی) اما با توجه به مالکیت اولیه بیمارستان و قوانین فعلی در نگهداری پرونده های بیماران چندین فضای دیگر نیز اختصاص داده شده است .

شرح وظایف بایگانی:
معرفی واحد پذیرش مدارک پزشکی 
 
امکانات وتجهیزات مورد نیاز: 2دستگاه رایانه متصل به سیستمHIS، چاپگر، فرم پذیرش و خلاصه ترخیص، فرم نسخ سرپایی، چاپگر
        فضای پذیرش: پذیرش در اورژانس بیمارستان، جنب واحد صندوق واقع شده   است .

  
شرح وظایف پذیرش: