چهارشنبه 13 مرداد 1400  

آموزش همگانی سلامت

1399/12/4 دوشنبه

دوشنبه ۴ اسفند: سرطانهای شایع مردان و مراقبت های پیشگیرانه دوره کرونا.

شعار هفته سلامت مردان همه گیری کرونا; توجه بیشتر به سلامت مردان .

.
سرطان یکی ازشایعترین علل مرگ ومیر درجهان است وافراد را بدون توجه به نژاد،جنس،وضعیت اجتماعی اقتصادی ویافرهنگ مبتلا می کند.به هرحال انواع مختلف سرطان درسن،نژاد و گروه های جنسی خاص دارای شدت های گوناگون است.شایعترین محل های درگیری درسرطان های کشنده مردان به ترتیب ریه ها،پروستات،کولون ورکتوم است.
عوامل خطرزای سرطان را بشناسیم وبا رعایت موارد زیر از ابتلا به سرطان پیشگیری کنیم :
سیگارکشیدن : سیگارنکشیدودرصورتی که تبدیل به عادت شده است ،آن راترک کنید.ازمصرف فرآورده های تنباکو مانندسیگار،سیگاربرگ،تنباکوی جویدنی وتوتون پیپ اجتناب کنید.
نورخورشید : ازقرارگرفتن درمعرض نورخورشیداجتناب شود.اگرماندن درآفتاب ضرورت دارد،ازکرم ضدآفتاب استفاده شود.ازلباس های محافظ به ویژه برای پوشش سروصورت استفاده کنید.
اشعه وتشعشعات: ازقرارگیری بیش ازحددرمعرض اشعه یونیزان یارادیواکتیواجتناب شود.
خطرات شغلی : ازقرارگرفتن درمعرض موادصنعتی مثل آزبستوزوآفت کش ها اجتناب کنید.
الکل : ازمصرف الکل اجتناب شود.
تغذیه : غذاهای پرفیبروکم چربی وسبزیجات ومیوه های سرشارازویتامین های  A  و C بایدمصرف شود.ازغذاهای نمک سودشده،دودی ونیترات داربایدپرهیزشود.
وزن : وزن بایددرحدمناسب براساس سن وجنس وساختاربدن حفظ شود.
اقدامات تخصصی پیشگیری درمردان :
پروستات
داشتن معاینات منظم برای بررسی سرطان پروستات; برای مردان زیر50 سال سالیانه وهر6ماه یک باربرای مردان درسن 50 سالگی وبالاتر
انجام تست یاآنتی ژن اختصاصی پروستات برای مردان درسنین 50سال وبالاتر کولون
کلونوسکوپی : هر5سال بعدازسن 50سالگی
درافرادمسن : معاینه انگشتی رکتال هر5سال وتست مدفوع ازنظرخون منفی به صورت سالیانه

واما چندتوصیه به بیماران مبتلابه سرطان جهت مراقبت های پیشگیرانه دردوره کرونا

بیماران باید اطلاعات کافی و مناسب در مورد کووید 19 داشته باشند که شامل نحوه شستشوی دستها،   رعایت بهداشت و کاهش تماس با افراد و نرفتن به محیط های شلوغ خواهد بود.
به تعویق انداختن ویزیت های روتین بیماران که فعلا تحت درمان نیستند وهمچنین میتوان نوبت ویزیت های پیگیری را به تعویق انداخت  
بیماران سر وقت مراجعه کنند و ازحضورزودهنگام درمراکزدرمانی پرهیز کنند.
درصورت مراجعه به مراکزدرمانی مدت زمان انتظار را کوتاه کنید.
بیمار می تواند در ماشین خودش بیرون مطب/کلینیک منتظر بماند و در زمان مقرر وارد مطب شود .
بیمار بدون همراه یا با حداقل افراد به مرکز درمانی مراجعه کنند تا میزان تماس یا انتقال عفونت بین افراد کاهش یابد.                 
منبع :
  • کتاب آموزش به بیمار
ترجمه : دکترخدیجه نصریانی (دکترای تخصصی پرستاری )
  • وراهنمای  تشخیص و درمان د  19- بیماری کووی در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری- نسخه نهم
واحدآموزش همگانی سلامت
بیمارستان طالقانی آبادان

دانشکده علوم پزشکی آبادان

 .
آرشیو