چهارشنبه 13 مرداد 1400  
1399/8/17 شنبه

امور خیریه بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان ، یک گام کوچک ، یک حرکت بزرگ  شماره حساب امور مشارکت ها:   ۴۲۴۶۴۹۶۷۳۲ -  ۶۱۰۴۳۳۷۶۹۴۶۱۹۹۷۲ می باشد.

.
 .
آرشیو